folklore of prince edward island

Bí ẩn con tàu ma tự bốc cháy “trêu” người

taumaNorthumberlandStrait

Với những lời kể liên tục xuất hiện kể từ năm 1786 đến nay, nguồn gốc của con “tàu ma” Northumberland Strait đã trở thành một trong những bí ẩn chưa có lời giải trong lịch sử hàng hải.

bí ẩn về con tàu ma tự bốc cháy “trêu” người

taumaNorthumberlandStrait

Với những lời kể liên tục xuất hiện kể từ năm 1786 đến nay, nguồn gốc của con “tàu ma” Northumberland Strait đã trở thành một trong những bí ẩn chưa có lời giải trong lịch sử hàng hải.