epic fails

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 20)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 20)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 19)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 19)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 18)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 18)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 17)

Untitled8.mp4_snapshot_00.04_[2015.04.02_11.43.29]

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 16)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 16)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 15)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 15)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 14)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 14)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 12)

Untitled3.mp4_snapshot_01.29_[2015.03.27_13.33.32]

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 13)

Untitled2.mp4_snapshot_00.06_[2015.03.27_13.34.01]

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 11)

Untitled1.mp4_snapshot_01.45_[2015.03.26_10.57.53]

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 10)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 10)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 9)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 9)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 8)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 8)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 7)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 7)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 4)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 4)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 5)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 5)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 6)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 6)

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 2)

getting-started-project1.mp4_snapshot_00.30_[2015.03.13_11.48.17]

Tổng hợp những pha nghịch ngu và cái kết bất ngờ !!! (phần 3)

getting-started-project2.mp4_snapshot_00.21_[2015.03.13_11.47.44]

Chơi game ức chế đập máy ,đập luôn thèn quay !!! (funny video)

Chơi game ức chế đập máy ,đập luôn thèn quay !!! (funny video)